Statuten

Oprichters:

 1. Menno Kuiper, geboren op 04-02-1969 te Boskoop, wonende te Arnhem
 2. Bernyke Veldkamp, geboren op 23-06-1963 in Arnhem, wonende te Arnhem

De oprichters verklaarden bij deze akte de statuten van Kerkgenootschap Leven vanuit Liefde (verder te noemen: de gemeente), een Kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals opgesteld op 24 juni 2004 opnieuw en ongewijzigd vast te leggen, als volgt:

Artikel 1 - NAAM EN ZETEL

 • De gemeente draagt de naam: Leven vanuit Liefde.
 • De gemeente heeft haar zetel te Arnhem.
 • De gemeente is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2, lid 1 van boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit derhalve rechtspersoonlijkheid.

Artikel 2 - GRONDSLAG EN DOEL

Ons genootschap dient de universele liefde en staat open voor alle mensen die met ons het leven willen vieren en voelen door middel van dans, ontmoetingen, meditatie en woord.

Het uitgangspunt van het genootschap wordt mooi verwoord door dit citaat van Wibaut:

Er is maar één land: de aarde

Er is maar één volk: de mensheid

Er is maar één geloof: de liefde

Doelstellingen

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. Leden van de gemeente te onderwijzen in het leven vanuit het hart, en tevens trouw te zijn aan de eigen waarde. Ook dienen leden elkander respectvol en gelijkwaardig te benaderen.
 2. Leden worden geholpen om de positieve kant van het leven te voelen, waaruit volgt dat de leden elkaar in liefde ontmoeten en in alle opzichten en waar mogelijk ondersteunen.
 3. Leden weten zich verbonden met een groter geheel – de kosmos, en beschouwen zichzelf en de ander als kinderen van de aarde. Van daaruit zal op alle mogelijke manieren zorgvuldig worden omgegaan met de natuur en alle andere vormen van leven.
 4. Het is onze stellige overtuiging dat de diensten goed zijn op drie niveaus van het leven:
 5. Onze geestelijke gezondheid: Het hoofd is de hele dag bezig en heeft het nodig om tot rust te komen. Daarom vinden de meeste oefeningen in de dienst plaats in stilte.
 6. Onze lichamelijke gezondheid: Het lichaam wil gevoeld en geleefd worden. Door middel van dans ontstaat er lichaamsbewustzijn, wat helend is. Door elkaar te ontmoeten ontstaan stoffen als dopamine, oxytocine en noradrenaline, adrenaline, serotonine en histamine, die ons niet alleen een geluksgevoel geeft, maar ook onze weerstand verhoogd.
 7. Onze spirituele gezondheid: Onze ziel heeft het nodig om gehoord te worden. Indien het hoofd en het lichaam tot rust komen, kan de ziel ons leiden naar de liefde die in ons allen huist.

De gemeente tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. Het organiseren van spirituele samenkomsten met dans, beweging, muziek, meditatie, rituelen en ceremonies om het spirituele welzijn en de gezondheid van de gemeente te onderhouden en bevorderen.
 2. Het uitgeven en verspreiden van deze lering via de beschikbare digitale kanalen om het gedachtengoed verder uit te dragen.

Artikel 3 – LIDMAATSCHAP

 1. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat de desbetreffende persoon de grondslag van de gemeente ten volle onderschrijft en zich bereid verklaart het statuut van de gemeente na te leven.
 2. Leden van de gemeente zijn zij die zoeken naar ontspanning, verdieping, verbinding en enige andere vorm van welzijn bevorderende activiteiten.
 3. Leden hebben recht op de raadgevende zorg omtrent de leringen van de andere leden en het bestuur van de gemeente.
 4. Bij aanmelding dienen de volledige naam, e-mailadres en mobiele nummer aan het secretariaat van de gemeente te worden toevertrouwd.
 5. Het bestuur van de gemeente beslist over toelating. Een eventuele weigering geschiedt onder opgaaf van redenen.

Artikel 4 – EINDE LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Het overlijden van het lid.
 2. Opzegging door het lid.
 3. Opzegging door het bestuur van de gemeente.
 4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur kan slechts schriftelijk geschieden. Opzegging door het bestuur geschiedt onder opgaaf van redenen aan het desbetreffende lid.

Artikel 5 – FINANCIELE MIDDELEN

 1. Geldmiddelen van de gemeente bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden, giften, legaten en andere baten.
 2. De activiteiten, zoals genoemd in artikel 2, worden uitgevoerd door de bestuursleden of door het bestuur gemandateerde leden.
 3. Voor de georganiseerde activiteiten mogen de gemandateerde leden een vooraf vastgesteld bedrag of een vrijwillige bijdrage vragen aan de leden die deelnemen aan de activiteit. Deze bijdrage komt ten goede aan de organisator van de desbetreffende activiteit. De organisator kam ervoor kiezen een deel van de opbrengst te doneren aan de gemeente.

Artikel 6 – DUUR, BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING

 1. De gemeente is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het gemeentejaar, alsmede het boekjaar van de gemeente loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 3. De penningmeester van de gemeente is verplicht van de vermogenstoestand van de gemeente zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gemeente kunnen worden herkend.
 4. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar maakt de penningmeester de jaarstukken op, te weten de balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar. Vervolgens zal door minimaal twee gemeenteleden – de voorzitter en de secretaris - controle worden gehouden in de boeken en boekingsbescheiden van de penningmeester, teneinde de echtheid en de juistheid van diens handelen vast te stellen.
 5. De vastgestelde jaarstukken dienen conform de Wet (art.2:10 lid 3) gedurende tenminste 10 jaar te worden bewaard.

Artikel 7 – DAGELIJKS BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN

 1. De gemeente heeft een dagelijks bestuur bestaande uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Het dagelijks bestuur draagt in gezamenlijk overleg zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Dit is inclusief alle financiële en administratieve zaken.
 3. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd om namens de gemeente handelingen te verrichten.
 4. Over alle zaken waarin deze statuten niet voorzien zal door het bestuur besloten worden.
 5. Bij twijfel of geschillen over de juiste uitleg of beoordeling van deze statuten beslist het bestuur.
 6. Een bestuurslid kan te allen tijde zijn/haar functie neerleggen. Opzegging door het bestuurslid vindt bij voorkeur plaats op een dusdanige termijn dat in de desbetreffende termijn vacature kan worden voorzien.

Artikel 8 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het bestuur kan naar behoefte een huishoudelijk reglement vaststellen:

 1. Voor de handeling van de gemeente in het algemeen; voor het juist en doeltreffend leiden van de gemeente en voor het toezien op haar werkzaamheid.
 2. Voor de verschillende activiteiten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 9 – WIJZIGING STATUUT

Het statuut van de gemeente kan door het dagelijks bestuur gewijzigd worden. Voorwaarden voor wijzigingen in het statuut zijn dat niet wordt afgeweken van:

 1. De grondslag en doel als omschreven in artikel 2.
 2. De basis van bestuur als omschreven in artikel 7.

Artikel 10 – ONTBINDING

 1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten de gemeente te ontbinden.
 2. Bij eventuele ontbinding van de gemeente vervallen al haar bezittingen aan de dan benoemde bestuursleden.